Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA HEMPATHY EXPO


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do odwiedzających Hempathy Expo, odbywające się w Poznaniu w dniach 15-16 listopada 2024 r. (zwane dalej Targami) organizowane organizowanego przez Targi Piwne sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, NIP 779-246-37-93 (zwanej dalej Organizatorem).

2. Wejście na teren Targów jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

3. Wejście na teren Targów jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu dla zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, dostępnego na stronie https://www.mtp.pl/media/4216/regulamin_dla_zwiedzajacych.pdf, w tym także wytycznych i regulacji wynikających z sytuacji epidemiologicznej. 


II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Targów wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece osoby niepełnoletnie oraz odpowiadają za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

3. Każdy uczestnik Targów jest zobowiązany do udowodnienia swojej pełnoletności na życzenie służb ochrony Targów.

4. Bilet wstępu na Targi zakupiony w kasie lub przez internet, musi zostać okazany przy wejściu na Targi. Przy wejściu na Targi uczestnik otrzymuje opaskę, która uprawnia go do ponownego wejścia na teren Targów w dniu lub dniach, na które został zakupiony bilet. 

5. Dostęp do określonych wydarzeń towarzyszących Targom jest uzależniony od posiadanego przez Uczestnika zakupionego dodatkowego biletu wstępu na wydarzenie towarzyszące, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

6. Każdy uczestnik Targów musi przez cały czas przebywania na terenie Targów mieć założoną na nadgarstek opaskę, którą otrzyma przy wejściu. W sytuacji przypadkowego zniszczenia opaski Uczestnik zobowiązany jest udać się do odpowiednich służb Organizatora wraz ze zniszczoną opaską oraz dowodem zakupu biletu celem zgłoszenia i otrzymania po potwierdzeniu jego uprawnień nowej.

7. Fotografowanie i filmowanie stoisk wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wystawcy danego stoiska lub Organizatora.

8. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów, partnerów, służb porządkowych oraz Organizatorów, w tym również wszystkich pracowników Organizatora, w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

9. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Targach.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów organizacji Targów oraz wydarzeń towarzyszących.

11. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.

12. Zabronione jest wprowadzanie na teren Targów zwierząt. 

13. Na terenie Targów obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu oraz innych legalnych w świetle prawa substancji, z wyjątkiem specjalnie wyznaczonego miejsca na parkingu;

– wnoszenia alkoholu oraz wnoszenia, rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

– prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również wszelkich działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

– używania otwartego ognia;

– posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.

– zanieczyszczania pawilonu i terenów otwartych odpadami;

– niszczenia infrastruktury (np. oklejania ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami).

14. Zabrania się wstępu na teren Targów osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia narkotykowego lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób zwiedzających oraz wystawców, zakłóca porządek publiczny, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Targów osoby, o której mowa w pkt. 10 powyżej. W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Organizator  zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione na teren Targów.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie spowodowaną przez osobę trzecią lub z winy poszkodowanego.

18. Zwiedzający są zobowiązani do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Targów Uczestnika, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z targów/imprezy i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.


Obowiązuje od 1.04.2023 r.